Algemene Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden consument 

01-03-2023

Bedrijfsnaam: Draad, Hamer & Papier

Gevestigd op Oorgat 22, 1135CR Edam

KVK nr: 69401381

Draad, Hamer & Papier aangeduid als Draad, Hamer & Papier

Wederpartij aangeduid als consument/men

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Draad, Hamer & Papier met consumenten die op afstand kopen. Je kunt deze Algemene Voorwaarden raadplegen op https://www.draadhamerenpapier.nl. Op deze website kun je de Algemene Voorwaarden ook downloaden en afdrukken. Als je erom vraagt, sturen wij de Algemene Voorwaarden naar je op.

1.2 Door het desbetreffende vakje aan te vinken bij het plaatsen van een bestelling verklaar je dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomsten

2.1 Draad, Hamer & Papier zal haar producten zo precies en waarheidsgetrouw mogelijk beschrijven. Als er toch kennelijke vergissingen of fouten in de beschrijving staan, is Draad, Hamer & Papier hier niet verantwoordelijk voor.

2.2 De items die je ontvangt, kunnen afwijken van de foto’s op de website vanwege het handgemaakte aspect van de items. Als je twijfelt over de overeenstemming tussen het product en de foto’s, neem dan contact op.

2.3 Draad, Hamer & Papier behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren. Pas nadat Draad, Hamer & Papier de bestelling heeft geaccepteerd, is er sprake van een overeenkomst.

2.4 Draad, Hamer & Papier zal de tekst zoals opgegeven door de consument opmaken. Als de opmerkingen onduidelijk zijn of als er een fout in de spelling staat, is de consument hiervoor verantwoordelijk en kan Draad, Hamer & Papier hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Als er twijfel is over de opmerkingen, zal Draad, Hamer & Papier contact opnemen met de consument.

Producten op maat

Met een product op maat bedoelen we een product dat afwijkt van de standaardcollectie. Dit kan betrekking hebben op het formaat, het materiaal en afwijkende opties.

3.1 Draad, Hamer & Papier zal haar best doen om alle vragen te stellen en opties te bespreken om aan de wensen van de klant te voldoen. Het uiteindelijke ontwerp kan echter afwijken van het idee dat de klant in gedachten had.

3.2 Voor een product op maat wordt altijd een ontwerp van Draad, Hamer & Papier gebruikt. Het ontwerp en de afwerking zijn in lijn met de standaard collectie.

3.3 Draad, Hamer & Papier kan een opdracht voor een product op maat weigeren als deze niet in lijn ligt met de Draad, Hamer & Papier collectie.

3.4 Draad, Hamer & Papier is niet verantwoordelijk als het product niet volledig aan de wensen van de klant voldoet.

3.5 Bij een product op maat wordt er na goedkeuring van de offerte een factuur gestuurd. Na goedkeuring worden de benodigde materialen ingekocht.

3.6 Wijzigingen of toevoegingen na goedkeuring van de offerte kunnen invloed hebben op de factuur.

3.7 De besproken levertijd is slechts een richtlijn na bevestiging van de opdracht. Eventuele vertragingen door leveranciers zijn hierin niet meegenomen.

Aanbiedingen en Kortingscodes

4.1 Kortingscodes dienen volledig gebruikt te worden en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

4.2 Kortingscodes zijn geldig zolang de webshop bestaat en kunnen niet worden omgezet in contant geld.

4.3 Het inwisselen van meerdere kortingscodes tegelijk is niet mogelijk.

4.4 Kortingscodes die specifiek zijn aangemaakt voor een actie of promotie, kunnen alleen worden ingewisseld voor dat specifieke item of die specifieke actie. Eventuele wijzigingen kunnen alleen in overleg met Draad, Hamer & Papier worden doorgevoerd.

4.5 Indien een kortingscode een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit duidelijk vermeld worden op de cadeaubon zelf.

Annulering

5.1 Draad, Hamer & Papier kan een bestelling annulering als betaling uitblijft. Dat zal na 14 dagen na de besteldatum en herhaaldelijk verzoek om betaling plaats vinden.

Herroepingsrecht

6.1 Na aankoop heeft de consument het recht om binnen veertien dagen, vanaf de dag van ontvangst door de consument, een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren. Als een artikel niet onder het herroepingsrecht valt, zal Draad, Hamer & Papier dit expliciet vermelden in het aanbod. Gepersonaliseerde producten die speciaal voor de consument zijn gemaakt, kunnen alleen na overleg worden geretourneerd en kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd. Producten met een naam of die op maat zijn gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd en vallen buiten het herroepingsrecht.

6.2 Tijdens de zichttermijn moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Als de consument een artikel wil retourneren op basis van het herroepingsrecht, moet dit onbeschadigd gebeuren. De consument moet zorgen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten zijn voor rekening van de consument. De consument heeft de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

6.3 Als de consument aan de voorwaarden en binnen de zichttermijn retourneert, zal Draad, Hamer & Papier het aankoopbedrag binnen 14 dagen na bekendmaking van de herroepingsrecht terugbetalen.

6.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Draad, Hamer & Papier (te bereiken via info@draadhamerenpapier.nl) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Prijzen en betalingen 

7.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld op de productpagina en zijn voor rekening van de consument. 

7.2 Betaling dient te geschieden op een door Draad, Hamer & Papier aangeboden betaalwijze. Draad, Hamer & Papier kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren.

7.3 Na bestelling/betaling kunnen er geen wijzigingen meer plaats vinden. Zijn er wijzigingen nadat het product gemaakt is dan worden er extra kosten in rekening gemaakt die kunnen oplopen tot het gehele bestelbedrag als een product overnieuw gemaakt moet worden.

7.4 Indien de consument in gebreke blijft, is Draad, Hamer & Papier gerechtigd de betreffende overeenkomst na 14 dagen te ontbinden en de bestelling te annuleren.

7.5 Draad, Hamer & Papier kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien Draad, Hamer & Papier, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

7.6 Draad, Hamer & Papier zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

Levering 

8.1 Draad, Hamer & Papier maakt gebruik van PostNL. Levertijd na verzending is 1 á 2 dagen en is te volgen via Track&Trace. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering. Tussen opsturen en levering is Draad, Hamer & Papier verantwoordelijk voor eventuele vermissing en schade. Er wordt de door PostNL aangegeven leveringsperiode als leveringsmarge gehouden.

8.2 De producten van Draad, Hamer & Papier worden speciaal gemaakt na bestelling van de consument. De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een minimale levertijd van 3 werkdagen en een maximale levertijd van 30 dagen na bestelling. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang (langer dan 30 dagen) is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Draad, Hamer & Papier het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument. 

8.3 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven verzendadres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Draad, Hamer & Papier niet aansprakelijk en zal er geen sprake zijn van vervanging van het product of retourneren van betaling.

8.4 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Draad, Hamer & Papier zijn vermeld. Draad, Hamer & Papier kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen. Op dit moment wordt geleverd in Nederland. Andere landen kan alleen na overleg.

Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle door Draad, Hamer & Papier geleverde producten blijven eigendom van Draad, Hamer & Papier totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen.

Conformiteit en garanties 

10.1 Draad, Hamer & Papier draagt ervoor zorg dat bestelde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke kwaliteitseisen. 

10.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Draad, Hamer & Papier daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Draad, Hamer & Papier zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onredelijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Draad, Hamer & Papier. 

10.3 Garantie is beperkt tot 6 maanden na leverdatum. 

Aansprakelijkheid 

11.1 Bij ontvangst van een artikel dient de consument het artikel zo snel mogelijk te controleren op eventuele gebreken of transportschade. Indien er sprake is van gebreken of transportschade, moet de consument deze direct bij ontvangst schriftelijk of via e-mail melden aan Draad, Hamer & Papier.

11.2 Als er een klacht wordt ingediend, zal Draad, Hamer & Papier na ontvangst van de klacht de artikelen retourneren en vervangen of het aankoopbedrag terugbetalen. Het indienen van een klacht ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling. 

11.3 Als een artikel bij normaal gebruik niet voldoet aan de kwaliteitsnormen die redelijkerwijs aan het artikel gesteld mogen worden, kan de consument Draad, Hamer & Papier hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte stellen. Draad, Hamer & Papier zal de klacht beoordelen en, indien nodig, het betreffende artikel repareren of vervangen.

11.4 Consumenten in de EU kunnen klachten over fysieke aankopen uit de webshop vanaf 15 februari 2016 ook aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Als de klacht nog niet elders in behandeling is, kan de consument de klacht ter inzage leggen via het platform van de Europese Unie.

Overmacht 

12.1 Draad, Hamer & Papier kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Draad, Hamer & Papier heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt. 

12.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

Algemene aansprakelijkheid

13.1 Draad, Hamer & Papier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

13.2 Draad, Hamer & Papier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

13.3 Draad, Hamer & Papier is niet aansprakelijk voor schade aan persoon ontstaan door verkeerd gebruik.

13.4 Draad, Hamer & Papier is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.

13.5 Draad, Hamer & Papier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product.

13.6 Draad, Hamer & Papier is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers en vervoerders.

13.7 In het geval dat Draad, Hamer & Papier een schadevergoeding verschuldigd is aan consument bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Draad, Hamer & Papier aan consument is gefactureerd. De consument vrijwaart Draad, Hamer & Papier tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

Intellectueel eigendom

14.1 De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Draad, Hamer & Papier berusten bij Draad, Hamer & Papier en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

14.2 Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.

14.3 Bij inbreuk komt Draad, Hamer & Papier een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Op elke overeenkomst tussen Draad, Hamer & Papier en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd. 

15.2 Draad, Hamer & Papier en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Draad, Hamer & Papier is gevestigd